Algemene voorwaarden

Onze privacy & voorwaarden

Vandamme Reizen BV
Torhoutsesteenweg 355
8210 Veldegem (Zedelgem)
T 050 28 80 40
veldegem@vandammereizen.be

Ondernemingsnummer BE 0732.620.115
Licentie 5679

Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Vandamme Reizen door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Lid van de Vereniging Vlaamse Reisbureau’s (VVR)

Bijzondere verkoopsvoorwaarden

1. Prijs

In de overeengekomen prijs zijn alle taksen inbegrepen, tenzij anders vermeld. De prijs is vast, onder voorbehoud van prijsaanpassing zoals voorzien in de Algemene en/of Bijzondere Voorwaarden van de reisorganisator of de leverancier(s) van de afzonderlijke prestatie(s).

2. Dossierkosten

Voor elke opening van een dossier worden dossierkosten aangerekend. Deze worden vermeld op de bestelbon. Een tarievenlijst is geafficheerd in het kantoor. In geval van annulatie, omboekingen, omruil naar andere data of bestemming kunnen deze kosten geen aanleiding geven tot terugbetaling. Zij worden niet overgenomen op het nieuwe dossier.

3. Betalingsregeling

Bij inschrijving van een reis moet een voorschot van 1/3 van de totale reiskosten worden betaald. Vliegtuig-, trein- , boottickets, verzekeringen, vignetten, pretparktickets, vakantiecheques, dienen bij reservatie volledig te worden betaald, aangezien zij een kwijting inhouden van de totale kostprijs.Bij inschrijvingen minder dan 30 dagen voor vertrek moet gans de reissom onmiddellijk worden betaald. In alle gevallen, behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, moet de reiziger uiterlijk 30 dagen voor de vertrekdatum het saldo betalen, waarna hij de reisdocumenten ontvangt. Bij niet betaling van het saldo binnen deze termijn, behoudt VANDAMME REIZEN BV zich het recht om de reisdocumenten niet af te leveren en indien daartoe aanleiding bestaat, de reis vooralsnog te annuleren om aldus de kosten te beperken. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal VANDAMME REIZEN BV het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. De reiziger is dan de op dat moment geldende annulatiekost van de reisorganisator of de leverancier(s) van de afzonderlijke prestatie(s) verschuldigd en de integrale reservatiekost van de reisbemiddelaar.

4. Interesten en verhoging

De leveringen en/of prestaties van VANDAMME REIZEN BV zijn betaalbaar op de maatschappelijke zetel, contant of op de vervaldag die op de facturen vermeld is. In geval van niet betaling op vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn van 12% per jaar, elke begonnen maand geldend als een volledige maand. Tevens is bij gebreke aan betaling op de vervaldag, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en van rechtswege, een verhoging van 10% verschuldigd ten titel van forfaitair vastgestelde schadevergoeding met een minimum van 75,- euro per dossier. Deze interesten aan 12 % per jaar en de

forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van € 75,- worden tevens toegepast op de annuleringskosten, behalve indien deze worden terugbetaald door een reisverzekering.

5. Dossiers op aanvraag

Indien bepaalde gewenste diensten “op aanvraag” geboekt worden en de beschikbaarheid wordt bevestigd door de betrokken dienstverlener, is de boeking definitief en bindend. In geval van onbeschikbaarheid wordt het voorschot terugbetaald onder aftrok van de dossierkosten.

6. Voorwaarden van de reisorganisator en/of de leveranciers van de afzonderlijke prestaties

De Algemene en Bijzondere Voorwaarden van de betrokken reisorganisator(en) en/of de leveranciers van afzonderlijke prestaties zijn onverminderd van toepassing op de uitvoering van de reis, behoudens de met de Belgische of Europese wetgeving strijdige bepalingen, die voor niet geschreven worden beschouwd. Indien de reisbemiddelaar optreedt als tussenpersoon voor een in het buitenland gevestigde reisorganisator, en de algemene of bijzondere voorwaarden van deze laatste strijdig zijn met deze verkoopsvoorwaarden, prevaleren onderhavige bepalingen. VANDAMME REIZEN BV behoudt zich het recht voor om de betrokken reisorganisator ter vrijwaring te roepen, waartegen de reiziger zich niet mag verzetten.

7. Klachten

De reiziger dient elke tekortkoming ter plaatse mee te delen aan de betrokken dienstverleners. Tevens is hij verplicht zijn klacht per aangetekende brief aan de reisorganisator en/of reisbemiddelaar te bevestigen ten laatste een maand na het einde van de reis. Indien de klacht gericht is tegen verschillende dienstverleners, doch tevens betrekking heeft op de diensten van VANDAMME REIZEN BV, dient alleszins de klacht eveneens gericht te worden aan VANDAMME REIZEN BV. Een klacht gericht enkel t.a.v. andere betrokken partijen heeft geen nuttig gevolg.

8. Verzekering tegen financieel onvermogen

Het risico van financieel onvermogen van VANDAMME REIZEN BV is verzekerd bij Amlin Europe nv, bijhuis België - Koning Albert II Laan 37, 1030 Brussel.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid

Deze overeenkomst met VANDAMME REIZEN BV wordt beheerst door het Belgisch recht. Er wordt overeengekomen dat de plaats van uitvoering van de overeenkomst de maatschappelijke zetel is van VANDAMME REIZEN BV, Torhoutsesteenweg 355 te 8210 Zedelgem.Voor gerechtelijke invorderingen bij wanbetaling zijn naar keuze van VANDAMME REIZEN BV, de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge of van het betrokken reiskantoor bevoegd. Andere geschillen verband houdend met de diensten van VANDAMME REIZEN BV worden beslecht middels de arbitrageprocedure van de Geschillencommissie Reizen (zie artikel 18 van de Algemene reisvoorwaarden). Indien het geschil niet onder de materiële bevoegdheid van de Geschillencommissie Reizen valt of indien in andere gevallen een gerechtelijke procedure wordt aangespannen, zijn enkel de Rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd.

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking (Privacyverklaring)

VANDAMME REIZEN BV neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt VANDAMME REIZEN uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van VANDAMME REIZEN op het vlak van gegevensverwerking.

De verwerkingsverantwoordelijke is VANDAMME REIZEN BV, TORHOUTSESTEENWEG 355, 8210 VELDEGEM, ingeschreven in KBO onder nummer 0732.620.115.
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met VANDAMME REIZEN BV, veldegem@vandammereizen.be.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt VANDAMME REIZEN BV gegevens?

VANDAMME REIZEN BV verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie, wanneer u zich inschrijft op onze gratis inschrijft op onze nieuwsbrief of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten. Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt VANDAMME REIZEN BV?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen.  

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.  Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations. 

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet. 

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt VANDAMME REIZEN BV gegevens?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden), leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door VANDAMME REIZEN BV?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle/onder controle van VANDAMME REIZEN BV. 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

Uw rechten

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met VANDAMME REIZEN BV, veldegem@vandammereizen.be.

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij VANDAMME REIZEN BV, veldegem@vandammereizen.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop VANDAMME REIZEN BV uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

Beveiliging

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat : alle pc’s worden ’s avonds afgesloten en vergrendeld met een paswoord, alle dossierkasten worden afgesloten als het kantoor gesloten is.

Wijzigingen

VANDAMME REIZEN BV behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.